Sekolah Kebangsaan Taman Tasik terletak di Ampang, Selangor, Malaysia.

VISI

  • Pendidikan Berkualiti
  • Insan Terdidik Negara Sejahtera
MISI
  • Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
MOTO SKTT
  • Belajar Berilmu Berbakti

Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan,berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

HARI KECERGASAN SERENTAS - 13 OKTOBER 2018


Switch to Mobile Version